Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,verkopen en leveringen van zaken van Wijngroet.nl. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien deze kopers voorwaarden bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.
Aanbiedingen
Aanbiedingen en prijscouranten van Wijngroet.nl zijn altijd vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand bij directe levering van de gekochte zaken, of bij schriftelijke acceptatie door Wijngroet.nl. Afspraken betreffende wijzigingen, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn slechts verbindend, nadat en voor zover Wijngroet.nl deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, tenzij een dergelijke afspraak in de directe levering is verwerkt. Bij mondelinge/telefonische opdrachten/bestellingen berust het risico voor de vergissingen bij de koper.
Verkoopprijzen
Alle genoemde pakketprijzen gelden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, inclusief fles(sen), kistverpakking(en), inclusief accijnzen, invoerrechten, echter exclusief omzetbelasting, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld. Extra bezorgkosten voor zendingen per adres in opdracht van de koper worden koper in rekening gebracht. Wijngroet.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te allen tijde te verhogen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten,accijnzen,heffingen en belastingen.
Betaling
Betaling van de facturen dient te geschieden door óf een automatische incasso, onder rembours, of indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij wanprestatie van de koper heeft  Wijngroet.nl het recht om de uitlevering van de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren.
Levering
Levertijden zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijn loopt vanaf de datum van bestelling. Vervroegde uitlevering is altijd toegestaan. De zaken reizen steeds voor risico van de koper, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een door de afnemer afgesloten transportverzekering. Levering geschiedt op normale werktijden.
Reclame
Koper moet reclames betreffende zaken binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Wijngroet.nl opgeven, tenzij hij de gebreken redelijkerwijze niet binnen deze termijn heeft kunnen vaststellen. Het retour zenden van de geleverde zaken is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Wijngroet.nl.
Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Wijngroet.nl uit hoofde van deze of andere leveranties, blijven reeds geleverde zaken eigendom van Wijngroet.nl,
onverminderd overigens de verplichtingen van koper tot tijdige betaling.

Wijngroet.nl levert uitsluitend aan bedrijven en instellingen
welke zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.